ارباب رجوع گرامی

مددکاری بیمارستان در شیفت صبح آماده ارائه خدمات میباشد.

- مشموولین دریافت تخفیف

1-افراد تحت پوشش بهزیستی.

2-افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی.

3-ایتام و افراد بی سرپرست.

4-نیازمندان و اقشار کم درآمد.

5-سالخوردگانی که قادر به کار نیستند.

میزان تخفیف در هزینه های درمان به تشخیص مددکار بیمارستان می باشد.

 

مسئول مددکاری مرکزآموزشی پژوهشی ودرمانی امداد شهید دکتربهشتی سبزوار: ذبیح الله قاسمی

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب