نام ونام خانوادگي

مهندس علی اکبر زحمتکش

 

 

جايگاه روابط عمومي در سازمانها

هر سازمان برای رسیدن به تهداف و حفظ پویایی و حیات خود نیازمند تعامل با مخاطبین در درون و بیرون سازمان است. درک متقابل با مخاطبین نقش موثری در بهبود رویه ها، رفع نقاط ضعف و تقویت ارکان موثر آن مجموعه دارد و طبق تعریف انجمن بین المللی روابط عمومی «روابط عمومی عملی است ممتد مداوم و طرح ریزی شده که از طریق آن سازمان ها می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی و حمایت کسانی را که با سازمان سروکار دارند بدست بیاورند »و اموری چون زمینه شناسی و مخاطب شناسی شناخت افکار عمومی سنجش میزان انتشار پیام سنجش بازتاب پیام تدوین برنامه های مرتبط و ارزیابی برنامه ها و ... از وظایف اصلی هر واحد روابط عمومی است. یک برنامه روباط عمومی موثر بای مبتنی بر اهداف روشن و دقیق باشد، مخاطب خاص خود را به درستی بشناسد و به شیوه ای دقیق ارائه شود که توجه مخاطب را جلب کند. فرآیند برنامه ریزی با شناخت وضعیت موجود شروع، و با تعیین اهداف و تبیین اهداف وتبیین راهکارهای دسترسی به آن اهداف ادامه می یابد. یکی از وظایف خطیر روابط عمومی در هر سازمان شناخت علمی از تشکیلات، عملکرد و اهداف سازمان و آشنایی با نقاط قوت و ضعف آن است. روابط عمومی وظیفه دارد همچون آینه درخواست و توقع مخاطبین را به مدیران سازمان و عملکرد و نقاط برجسته فعالیت ها را به بیرون از سازمان منعکس نماید.


روابط عمومی در جایی می تواند مطرح باشد که مردم سالاری و پاسخگویی باشد و باید روح پاسخگویی در یک جامعه شکل بگیرد. یکی از ابزار های مهم توسعه، روابط عمومی ها هستند. نقش مهم روابط عمومی در بهینه سازی تصمیمی گیری ها ی سازمانی است. روابط عمومی ابزاری در اختیار مدیریت است. مدیرانی که دارای روابط عمومی قوی هستندتصمیم گیری هایشان درست است و برعکس مدیرانی که روابط عمومی قوی ندارند اغلب دچار اشتباه می شوند.

 

 


 

 

 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب