راديولوژي وسونوگرافي مرکزآموزشی پژوهشی ودرمانی امداد شهيددكتر بهشتي سبزوار

بخش رايولوژي و سونوگرافي بيمارستان درحال ارائه خدمات به بيماران بستري و بيماران مراجعه كننده از بيرون مي باشد قابل ذكر است كه بيماران مراجعه كننده از بيرون شامل بيماران درمانگاه هاي تخصصي بيمارستان وتمام بيماران اورژانسي تروما مي باشند . در بخش راديولوژي تمام راديو گرافي هاي مربوط به سوانح وتروما و موارد مربوطه به جراحي عمومي (شكم حاد ) انجام مي شود

. گرافي OPG( گرافي تخصصي فك) دراين مركز انجام نمي شود .

بخش راديولوژي داراي سه دستگاه راديولوژي مي باشد وبه دو قسمت تقسيم مي شود بخش راديولوژي اورژانس كه شامل يك دستگاه راديولوژي .اتاق گرافي و اناق كنترل و اتاق تاريكخانه مي باشد كه به بيماران اورژانسي خدمات ارائه مي شود وراديولوژي بخش كه شامل دواتاق گرافي ويك اتاق تاريكخانه مي باشد وشامل دو دستگاه راديولوژي مي باشد .

براي انجام گرافي هاي تخصصي ( گرافي هاي رنگي ) با توجه به نوع گرافي ونظر متخصص راديولوژي عموما"داروهاي آيوپاك. مگلومين ، گاستروگرافين و سولفات باريم استفاده مي شود .

- بخش راديولوژي بيمارستان امداد شهيددكتر بهشتي سبزوار بصورت شبانه روزي وايام تعطيل به تمام مراجعه كننده گان اورژانسي تروما وسوانح در سطح شهرستان خدمات تصوير برداري ارائه مي كند قابل ذكر مي باشد خدمات ارائه شده بصورت رايگان ودر كوتاه ترين زمان ممكن براي بيماران تصادفي مي باشد.

بخش سونوگرافي بيمارستان به بيماران بستري وبيماران اورژانسي بصورت 24ساعته خدمات ارائه مي كند وبراي بيماران سرپايي درمانگاه از شنبه تا 4 شنبه ساعت 10 صبح ارائه خدمات مي نمايد .

آمادگي لازم براي بعضي از گرافي ها

بعضي از گرافي ها مانند گرافي هاي رنگي ، كمر و .... نياز به آمادگي جهت تهيه گرافي با كيفيت بهتر دارند كه بيمار پس از مراجعه به بخش .دستورات لازم ونوبت انجام گرافي داده مي شود. كه جهت آمادگي بيمار بايد شب قبل يك رژيم غذايي ساده ( سوپ يا آش ) داشته باشد وسپس يك شيشه روغن كرچك gr 40 با توجه به وزن بيمار مصرف كند وروز بعد ناشتا به بخش راديولوژي مراجعه كند .

دربخش راديولوژي بيمارستان يك دستگاه راديولوژي پرتابل نيز وجود دارد كه جهت انجام گرافي در بخش ICU واتاق عمل به كار گرفته مي شود .

 

**************************************

 

 

 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب