آزمايشگاه

آزمايشگاه داراي سه بخش كلينيكالپاتولوژي و بانك خون مي باشد كه بخش كلينيكال و بانك خون در سه شيفت صبح ،عصر وشب فعال ميباشد وپاتولوژي تنها در شيفت صبح فعال است

در قسمت كلينيكال اكثر آزمايشات بيوشيمي ، سرولوژي ، هماتولوژي وميكروبيولوژي از بيماران بستري در بخش وبيماران سرپايي بيرون بيمارستان پذيرش مي شود . بيماران سرپايي غير اورژانسي فقط تا ساعت 10:30 صبح پذيرش مي شوند .

بخش پاتولوژي مجهز به دستگاه فروزن سكشن مي باشد .اين دستگاه براي جواب دهي پاتولوژي بصورت اورژانسي حداكثر به مدت 15 دقيقه ميباشد .(براي جلوگيري از جراحي مجدد بيماران)

پرسنل آزمايشگاه :

1-

متخصص پاتولوژي

1 نفر

2-

كارشناس علوم آزمايشگاهي

2 نفر

3-

كاردان علوم آزمايشگاهي

8 نفر

4-

اپراتور

1 نفر

5-

نمونه گير

1 نفر

در شيفت صبح سه نفر در بخش كلينيكال ، دونفر در بخش پاتولوژي ، يك نفر نمونه گير و يك نفر اپراتور مشغول ميباشند . در شيفت عصر وشب يك نفر و يك نفر از ساعت( 18:30 الي 12) شب بعنوان نيرويي كه هم به شيفت عصر وهم شيفت شب كمك كند در نظر گرفته شده است .

از ديگر فعاليتهاي آزمايشگاه رزرو خون براي بيماران نيازمند به خون يا بيماران اورژانسي كه بايد تحت عمل جراحي قرار بگيرند مي باشد . و يا حتي اگر گاهي بيمار اورژانسي در حين عمل نياز به خون پيدا كند نمونه خون بيمار گرفته شده و به آزمايشگاه فرستاده مي شود تا تعيين گروه خوني و كراس مچ شود و سپس خون مورد نياز به اتاق عمل فرستاده مي شود .

در تمام آزمايشاتي كه انجام مي شود ( كراتينين ،‌ B U N ، NA ، K ، CBC ، PT ، PTT ، BG هموگلوبين ، كشت و قند ) مواردي مانند آزمايش قند كه بيمار بايد آمادگي قبلي داشته باشد يعني 12 ساعت بايد ناشتا باشد و كشت كه 48 ساعت قبل بيمار نبايد هيچ دارويي مصرف كرده باشد و آزمايشات كلسترول و تري گليسيريد (چربي ) كه بيمار 14 ساعت مي بايد ناشتا باشد .

جواب دهي به آزمايشات

1. آزمايشات روتين تا آخر وقت اداري

2. آزمايشات كشت 48 ساعت بعد

3. پاتولوژي حداقل يك هفته

4. CBCبعد از يك ساعت

تجهیزات موجود :

  1. سل کانتر
  2. اتو آنالایزر
  3. الایزا ریدر
  4. فلیم فتومتر
  5. فتومتر
  6. ISE آنالایزر
  7. دستگاه فروزن سکشن
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب