• كليه بيماران مي توانند با استفاده از كد ملي خود و با تماس با سامانه تلفن گوياي بيمارستان بهمن به شماره 41448در  راس ساعت 12ظهر اقدام  رزرو وقت نمايند.
  • اين سامانه با در اختيار داشتن 16خط مستقل پاسخگوي نياز بيماران محترم مي باشد.

برنامه هفتگی درمانگاه ها
  جراح ارتوپدی جراح عمومی


شنبه دکتر شعبان پور دکتر امامی / فرجی
یکشنبه دکتر فرهمند مطلق دکتر امامی / فرجی
دو شنبه دکتر رضایی دکتر خواجه
سه شنبه دکتر غنی زاده دکتر قاسم زاده
چهارشنبه دکتر میر حمیدی دکتر خواجه
پنج شنبه دکتر بیدخوری دکتر امامی / فرجی
جمعه - -

*در تمامي ايام نوروز درمانگاه ارتوپدي جهت بيماران اورژانسي در شيفت صبح فعال ميباشد.در صورت نياز،مستقيما" به اورژانس مراجعه و نوبت اورژانسي خود را از مسوول اورژانس دريافت نماييد.

**قابل ذکر است   دکتر امامی  و دکتر فرجی  چرخشی  در  درمانگاه  حضور خواهند داشت.

 


 

برنامه کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی

*ساعات کاری کلینیک ویژه همه روزه از ساعت 16 تا 20میباشد(بجز روزهای تعطیل)

**قابل ذکر است   دکتر امامی  و دکتر فرجی  چرخشی  در  کلینیک ویژه حضور خواهند داشت.


روزهای هفته جراحی عمومی جراحی ارتوپدی مغز و ستون فقرات
شنبه دکتر امامی / فرجی  دکتر میر حمیدی دکتر صنعی
یکشنبه دکتر امامی / فرجی  دکتر میر حمیدی دکتر صنعی
دوشنبه دکتر خواجه  دکتر میر حمیدی دکتر صنعی
سه شنبه دکتر امامی / فرجی  دکتر میر حمیدی دکتر صنعی
چهارشنبه دکتر امامی / فرجی  دکتر میر حمیدی دکتر صنعی
پنج شنبه دکتر امامی / فرجی  دکتر میر حمیدی دکتر صنعی
جمعه - - -


جستجوی پیشرفته   جستجوی وب