سوپروایزر کنترل عفونت: زهرا سویزی
کارشناس پرستاری


اهداف کلی واحد کنترل عفونت بیمارستان
 1. کاهش عفونتهاي بیمارستانی
 2. کاهش هزینه هاي درمانی ناشی از عفونتهاي بیمارستانی
 3. ارتقاي سلامتی کارکنان – بیماران –ملاقات کنندگان
 4. پیشگیري از بروز بیماریهاي مسري و ناتوان کننده براي کلیه کارکنان
اهداف اختصاصی واحد کنترل عفونت بیمارستان
 1. گزارش دهی و بیمار یابی طبق نظام مراقبت کشوري
 2. بهبود بهداشت دست
 3. بهینه سازي و تجهیز بیمارستان به مواد – ملزومات و تجهیزات کنترل عفونت
 4. تفکیک پسماند و دفع بهداشتی زباله
 5. پیشگیري از وقوع نیدل استیک و پیگیري موارد پس از مواجهه
 6. تشکیل و تکمیل پرونده بهداشتی کارکنان
 7. آموزش کارکنان و پیگیري اثر بخشی آن
 8. تشکیل کمیته هاي بیمارستانی
فعالیت های واحد کنترل عفونت بیمارستان
 1. بازدید مستمر از بخشها و آزمایشگاه و رختشویخانه بر اساس چک لیست.
 2. شناسایی و بیماریابی موارد عفونت بیمارستانی و گزارش دهی طبق دستورالعمل کشوري.
 3. تهیه و توزیع دستورالعملهاي کنترل عفونت (بهداشت دست- تزریقات ایمن و....)
 4. نظارت بر تفکیک و دفع پسماند.
 5. انجام کشتهاي ادواري از بخشها-آشپزخانه و....
 6. پایش نتیجه کشتها.
 7. نظارت بر نحوه استفاده صحیح از مواد شوینده و ضدعفونی کننده.
 8. تشکیل و تکمیل پرونده بهداشتی کارکنان و انجام واکسیناسیون هپاتیت و دوگانه- آزمایشات دوره اي و تیتر آنتی بادي.
 9. پیگیري موارد نیدل استیک.
 10. نظارت بر بهداشت محیط- مواد غذایی و بهداشت فردي کارکنان آشپزخانه.
 11. نظارت بر بهداشت محیط –بهداشت فردي کارکنان- شستشوي البسه در رختشویخانه.
 12. تدوین برنامه هاي آموزشی.
  • آموزش پرسنل خدمات.
  • برگزاری کارگاه کنترل عفونت.
  • تهیه پمفلتهاي آموزشی.
  • برگزاري کنفرانسهاي آموزشی با همکاري واحد آموزش.
 13. تهیه لیست سالیانه مواد شوینده و ضدعفونی کننده.
 14. تشکیل ماهیانه کمیته هاي کنترل عفونت
 15. نظارت بر کنترل کیفی دستگاه فور

کتابچه کنترل عفونت

برنامه عملیاتی کنترل عفونت

چک لیست کنترل عفونت

فرم گزارش حادثه کار

مطالب آموزشی:

 1. گاید لاینهای کنترل عفونت
 2. هپاتیت B
 3. تزریقات ایمن
 4. پیشگیری از عونتهای بیمارستانی
 5. کارت آموزش به بیمار
 6. دستورالعمل رعايت بهداشت دستها بمنظور پيشگيري از انتقال عفونت بيمارستاني

  

 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب