سایت‌های مفید
معرفی اعضا ء


رئیس اداره بازرسی ،ارزیابی عملکرد

و رسیدگی به شکایات


تلفن  :  44011084  -051

تلفن گویا : 44243294 

سید حسین جعفری 

     (مسئول دفتر  )           

تلفن : 44011084   

   

       

 

مهدی شریفی تبار

(عضو محقق اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات معاونت بهداشتی)

   

عباسعلی تقی زاده

           (عضو محقق اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات معاونت درمان)

منو اصلی