تشکل ها اسلامی

 

 

***********************************************************

شرح وظايف كارشناس  تشكل ها :

 برگزاري منظم جلسات هيات نظارت بر تشكل ها

پيگيري اجراي مصوبات هيات نظارت بر تشكل ها

انجام امور مربوط به درخواست مجوز تاسيس و درخواست مجوز برگزاري برنامه هاي تشكل ها

هماهنگي جهت انجام امور جاري و رسيدگي به درخواستهاي تشكل ها

نظارت بر رعايت آئين نامه هاي مصوب در تشكل ها

پيگيري جهت برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز اعضاي تشكل ها

طراحي نظام سنجش، ارزيابي و رتبه بندي تشكل ها

برنامه ريزي جهت انجام پ‍‍‍ژوهش هاي مرتبط با بهبود عملكرد تشكل ها

برگزاري جلسات منظم با دبيران تشكلها جهت طرح موضوعات و مسائل مربوط

 

لینک های مهم

سامانه ها