لیست سایت های دانشگاه علوم پزشکی کشور

 

دانشگاه علوم پزشکی اراک

http://www.arakmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

http://www.arums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی اروميه

http://www.umsu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.mui.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي ایلام

http://www.medilam.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي بابل

http://www.mubabol.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

http://www.bpums.com/

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

http://www.bums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

http://www.tbzmed.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي ايران (تهران)

http://www.iums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله تهران

http://www.bmsu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی بهزيستی تهران

http://behzisty.ir/

دانشگاه علوم پزشكي تهران

http://www.tums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران

http://www.sbmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی تربيت مدرس تهران

http://www.medicine.mainpage.net/

دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

http://www.ajums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

http://www.jums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

http://www.jmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

http://nkums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

http://www.rums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زابل

http://www.zbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

http://www.zdmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://www.zums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

http://medsab.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي سمنان

http://www.sem-ums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

http://www.shmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

http://www.skums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

http://www.sums.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي فسا

http://www.fums.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي قزوین

http://www.Qums.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي قم

http://www.muq.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

http://www.kaums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كرمان

http://www.kmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كردستان

http://www.muk.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

http://www.kums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي یاسوج

http://www.yums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي گلستان

http://www.golestangums.ir/

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

http://www.gmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

http://www.gums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

http://www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

http://www.mazums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

http://www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی همدان

http://www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

          http://www.yums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي يزد

http://www.ssu.ac.ir/

 سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319                                 کد پستی: 9617913114- 9617913112

تلفن: 44018319-051               آدرس اینترنتی: www.medsab.ac.ir