حوزه                                                                

نام نماینده اصلی                                                    

ریاست

آقای رضا آزاد

روابط عمومی

آقای رضا آزاد

حراست

آقای مهندس شهابی

آمار و فناوری اطلاعات

آقای مهندس صبری

هسته گزینش

خانم نژادهاشمی

مجمع خیرین سلامت

آقای حیطه

نهاد

آقای منصوری فرد

دانشکده پزشکی

خانم هژبر

دانشکده بهداشت

آقای دکتر شهرآبادی

دانشکده پیراپزشکی

خانم مهرابادی (جمال آبادی)

دانشکده پرستاری

خانم امیری

دانشکده پرستاری جوین

آقای مهندس نقابی

معاونت توسعه

(فاقد نماینده مشخص)

معاونت  غذا و دارو

آقای مهندس کاظمی نیا

معاونت آموزش

خانم غنایی

EDC

خانم سبحانی

مدیریت آموزش

خانم غنایی

امور هیات علمی

خانم جعفری

ستاد شاهد

خانم الیاسی پور

معاونت تحقیقات

آقای سرپوشی

کمیته تحقیقات

خانم داوری

کتابخانه مرکزی

آقای کوشا

معاونت بهداشتی

آقای مهندس صالح آبادی

معاونت درمان

آقای کوشکی

کلینیک ویژه

خانم مهندس عارفی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

(فاقد نماینده مشخص)

بیمارستان واسعی

خانم مهندس عارفی

بیمارستان امداد

آقای مهندس زحمتکش

بیمارستان مبینی

خانم منیدری

بیمارستان حشمتیه

آقای سیدآبادی

بیمارستان ولی عصر جغتای

آقای محمدآبادی

بیمارستان قمر بنی هاشم جوین

آقای کارگر

شبکه بهداشت و بیمارستان جوین

آقای سنایی فر

شبکه بهداشت و بیمارستان جغتای

آقای محمدآبادی

شبکه بهداشت داورزن

آقای تاج مزینانی

شبکه بهداشت خوشاب

آقای حسینی

اورژانس

آقای مهندس هاشمی خواه

معاونت اجتماعی

آقای عصارزاده