طرح های تصویب شده

طرح های تصویب شده

تحقیقاتی

·         In silico analysis of possible apoptosis induction by Farnesiferol C and Microlobin from Ferula species

احمد شهیر صدر   دکتر فاطمه سلطانی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی

 

·         Effect of umbelliprenin on neuropathic pain and the analgesic effect of morphine in chronic constriction injury model of neuropathic pain in rats.

      دکتر صمد ناظمی دکتر امید غلامی احمد شهیر صدر

 

·         Computational study and simulations of Inhibitory effect of umbelliprenin on Mcl-1, TNFR and FasR proteins

دکتر امید غلامی   احمد شهیر صدر

 

·        3D QSAR study on some novel resveratrol amide derivatives

دکتر جمال شمس آرا   احمد شهیر صدر

 

·         3D QSAR study on MMP-12 inhibitors using Topomer COMFA

دکتر جمال شمس آرا احمد شهیر صدر

 

·         HMGB1, Toll-like receptors and their relation to disease activity and

outcomes in inflammatory bowel disease

 

·         Dr Mohammad javadnamazi, DrRafatpanah, HasanVosooghinia, Hamid Daneshvar, Ahmad Shahir Sadr, Mohammad Derakhshan, James Going

·         طرح مشترک دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و University of Glasgow

 

آموزشی

 

 تعیین تاثیراستفاده ازابزارشبیه سازی،مدلسازی وبیوانفورماتیک درآموزش علوم پایه پزشکی برمیزان یادگیری دانشجویان

احمد شهیر صدر-ویدا کلاهدوز- اکرم قدرتی

.