فرم های مورد نیازچک لیست پایش نیروهای بهداشتی حرفه ای شاغل در کارگاهها و کارخانجات      دانلود

دانلود فرم اکسل ثبت و گزارش حوادث ناشی از  کار                دانلود

دانلود فرم ثبت ارزیابی  ارگونومی            دانلود


                                                                                                                              


چک لیست های جدید

چک لیست جدید ارزیابی فعالیتهای بهداشت حرفه ای بهورز تدوین و ابلاغ شد                                 دانلود

چک لیست های جدید پزشک خانواده در برنامه های بهداشت حرفه ای                                           دانلود

چک لیست کاردان وکارشناس مسئول در برنامه های بهداشت حرفه ای                                            دانلود

 

   دانلود : چك_ليست__پزشك93_خانواده_ویرایش9304_.doc           حجم فایل 78 KB
   دانلود : hse_stuff_checklist.rar           حجم فایل 23 KB
   دانلود : چك_ليست_بهورز_.doc           حجم فایل 70 KB
   دانلود : sabt_havades-_forme_kham1.xls           حجم فایل 638 KB
   دانلود : sabt_arzyabi.xls           حجم فایل 14 KB
   دانلود : چك_ليست_کاردان_.doc           حجم فایل 82 KB
   دانلود : چك_ليست__پزشك93_خانواده_ویرایش9304_.doc           حجم فایل 80 KB
   دانلود : فرم_صورتجلسه_کمیته_جدید__.doc           حجم فایل 371 KB
   دانلود : فرم_111_ـ_3_حرفه_اي_.doc           حجم فایل 86 KB
   دانلود : moarefi_be_dadgah_3.pdf           حجم فایل 54 KB
   دانلود : Moarefi_be_dadgah_2.pdf           حجم فایل 48 KB
   دانلود : Moarefi_be_dadgah1.pdf           حجم فایل 48 KB
   دانلود : Elam_navaghes.pdf           حجم فایل 197 KB
   دانلود : Ekhtariyeh.pdf           حجم فایل 87 KB