معرفی واحد

مهندس  احمد باشتنی

(کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای)

مسئول و ناظر کلیه امور اجرائی برنامه های بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاهمهندس رضا خشک دامن


(کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای)

مسئول برنامه های :

  عوامل فیزیکی محیط کار ، ( بهداشت پرتوها ، استرس های حرارتی و ... )- روشنایی صدا کنترل و حذف سلیکوزیس مدیریت حوادث شیمیایی-طرح بهگر - طرح بقاء تشکیلات بهداشت حرفه ای( مراکز بهداشت کار ، خانه های بهداشت کارگری و ...) بهداشت حرفه ای بیمارستانها

نظارت  ، پایش ، ارزشیابی شبکه جوین ، مراکز و پایگاههای الداغی ، پایگاه رسالت ، دانشگاه ، پایگاه طالقانی ،پایگاه رازی ، بنقن ، قلعه میدان

 


مهندس حسین کلاته عربی


(کارشناس بهداشت حرفه ای)


مسئول برنامه های :

ارگونومی - طب کار نظارت بر مراکز انجام معاینات شغلی دولتی و خصوصی بیماریهای غیر واگیر در خدمات سلامت شغلی –– سامانه جامع بازرسی محیط کار حوادث ناشی از کار آمار -کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار-بروز رسانی صفحه بهداشت حرفه ای در سایت معاونت

نظارت پایش ، ارزشیابی شبکه داورزن ، مراکز و پایگاههای اسرار ، کوشک ، پایگاه شهید فهمیده ، پایگاه بنیاد شهید ، پایگاه قلعه نو دهراز ، روداب


مهندس سید مهدی رضوی


(کارشناس بهداشت حرفه ای)


مسئول برنامه های :

-         عوامل شیمیایی محیط کار ( حذف آزبست ، جیوه ، سرب و ...) - تشدید بازرسی ها شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای –– سامانه بهداشت 190- آموزش کارکنان _  بهداشت حرفه ای در سامانه سیب - طرح صنوف -بازرسی هدفمند

نظارت ، پایش ، ارزشیابی شبکه خوشاب ، مراکز و پایگاههای  دکتر غنی ، پایگاه امام حسن مجتبی (ع) ،توحید شهر، جعفر آباد ، ششتمد ، تندک

 مهندس حمید نظر زاده

(کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای )


مسئول برنامه های :

-         بهداشت کشاورزی- بهداشت معادن مشاغل سخت و زیان آور مدیریت پسماند (سلامت عوامل اجرایی پسماند ) -استاندارهای بهداشت حرفه ای ( OHSAS18001   ... )

نظارت ، پایش ، ارزشیابی  شبکه جغتای ، مراکز و پایگاههای همت آباد ، پایگاه شهید چمران ، پایگاه شهید باهنر ، پایگاه صالح آباد ، پایگاه امام رضا ، رباط سرپوش ، شامکان