مسئول مرکز

مسئول واحد بیوانفورماتیک :

احمد شهیر صدر

کارشناس ارشد بیوشیمی 

 آدرس الکترونیکی: shahirsadr@yahoo.com

 

    

 رزومه